K nástupu do kurzu k získaniu vodičského oprávnenia je potrebné spĺňať tieto základné podmienky:

  • podanie žiadosti o zaradenie do kurzu (tlačivo je potrebné osobne si vyzdvihnúť v našej autoškole)
  • dovŕšenie veku 17 rokov
  • trvalý pobyt žiadateľa v Slovenskej republike minimálne pol roka v aktuálnom kalendárnom roku
  • zdravotná spôsobilosť (doloženie potvrdenia od všeobecného praktického lekára, resp. pediatra)